Інформаційний блог Хортицького коледжу

Педагогічне відділення

Кафедра педагогіки

Підготовку соціальних педагогів за кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» було розпочато у Хортицькому навчально-реабілітаційному багатопрофільному центрі з 1995-1996 навчального року згідно з рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії від 29 червня 1995 року (Протокол № 19) та наказу Міністерства освіти України від 19 липня 1995 року № 215: ліцензія серії ВПД-П № 081574, сертифікат серії НД-1 № 080925.

Цей напрямок обрано, по-перше, як оптимальний шлях вирішення питання соціальної реабілітації вихованців інтернатного закладу, їх успішної інтеграції у суспільство;

по-друге, у зв’язку з гострою потребою ХНРБЦ у фахівцях нової формації, здатних до здійснення реабілітаційно-педагогічної діяльності в ході створення у державній системі освіти закладу нового типу – навчально-реабілітаційного центру;

по-третє, у зв’язку з тим, що Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр було визначено базовим закладом із створення реабілітаційного простору у Запорізькому регіоні та запровадження реабілітаційного компоненту у систему роботи закладів освіти різних типів у Запорізькій області.

Для виконання цих завдань педагогічним колективом закладу були розроблені теоретико-методичні та змістово-технологічні засади підготовки соціальних педагогів за спеціальностями: вчитель-реабілітолог, вихователь школи-інтернату, педагог-організатор дитячого колективу, куратор класу (групи) педагогічної підтримки. Ця робота здійснювалась і продовжується Хортицьким навчально-реабілітаційним багатопрофільним центром спільно з вищими закладами освіти ІV рівня акредитації в рамках навчально-науково-виробничих комплексів:

–      з Київським Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова (Наказ №120 Міністерства освіти і науки України від 30.03.1998 р. «Про створення навчально-науково-виробничого комплексу «Реабілітаційна освіта»);

–      з Мелітопольським державним педагогічним університетом (Наказ № 489 Міністерства освіти і науки України від 02.07.2001 р. «Про створення навчально-науково-виробничого комплексу «Освіта і реабілітація»).

З метою проведення освітньої діяльності за спеціальністю «Соціальна педагогіка» у відповідність Рішенням Міністерства освіти № 17/1-5 від 23.12.1998 р. «Про введення в дію Концепції педагогічної освіти» та відповідно до Концепції діяльності та розвитку ХНРБЦ педагогічне відділення у 2001 році було проліцензовано за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (Ліцензія серія АА №007149 від 27.04.2001р. згідно рішення ДАК від 13.02.01. протокол № 31. З 2008 р. розпочато підготовку фахівців за напрямом «Корекційна освіта (за нозологіями). Логопедія»

Специфіка підготовки бакалаврів у коледжі ХНРБЦ визначається:

а) об’єктами їх професійної діяльності (школи-інтернати різних типів, навчально-реабілітаційні центри системи соціального захисту населення);

б) функціональним призначенням їх щодо здійснення реабілітаційно-педагогічних видів діяльності;

в) реалізацією особистісно-зорієнтованого підходу на засадах суб’єкт-суб’єктних відносин в організації навчально-виховного процесу;

г) реабілітаційним спрямуванням освітнього процесу закладу в цілому.

Перевагами у підготовці фахівців в умовах навчально-виховного комплексу є органічне  включення студентів у живий педагогічний процес, широке залучення їх для участі в організації освітньо-реабілітаційних видів діяльності, можливість опанувати змістом, технологіями соціально-педагогічної роботи, корекційно-розвивальними методиками у відповідності до новітніх досягнень у галузі реабілітаційної педагогіки та системно застосовувати набуті знання, вміння, навички на практиці, безпосередня участь студентів в інноваційно-пошуковій роботі закладу у сфері їх професійних інтересів.

Крім того, студенти залучаються до підготовки та проведення на базі ХНРБЦ курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти з питань запровадження реабілітаційного компоненту у навчально-виховний процес.

Студенти коледжу, в тому числі і студенти педагогічного відділення,   завжди залучаються до участі у Всеукраїнських міжрегіональних, регіональних, обласних, міських конференціях, науково-методичних семінарах, круглих столах, тренінгах, які проводяться систематично на базі ХНРБЦ за участю представників Міністерства освіти і науки України, АПН України, інституту проблем виховання, інституту спеціальної педагогіки, інституту інноваційних технологій,  Київського Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького, Класичного приватного університету, Запорізького національного університету, обласних, міських управлінь освіти різних регіонів України.

Метою педагогічного відділення є підготовка практико-орієнтованих спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за напрямами підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка», 6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями). Логопедія».

Практико-орієнтована підготовка спеціалістів передбачає не лише засвоєння студентами теоретичних знань в галузі соціально-педагогічної та корекційної діяльності, але й їх озброєння сучасними технологіями навчання, виховання, здійснення педагогічної, психологічної і соціальної корекції вихованців взагалі і вихованців з обмеженими життєвими можливостями, зокрема, на засадах педагогіки життєтворчості.

Поставлена мета зумовлює специфіку організації навчального процесу на відділенні, а саме: значний обсяг практичних занять з включенням студентів у життєдіяльність Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, в якому, крім коледжу, є загальноосвітня санаторна школа-інтернат з дошкільним відділенням та класами професійно-технічної підготовки і відділенням ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Отримуючи педагогічну кваліфікацію на засадах педагогіки життєтворчості, студенти сприяють всебічному розвитку вихованців, стимулюють підвищення їх загальної культури, особливо враховуючи те, що кожного року у коледжі навчається 30% студентів з інвалідністю.

Завдання педагогічного відділення:

–      забезпечення умов для отримання студентами якісної освіти;

–      організація продуктивної соціально-педагогічної практики в межах ХНРБЦ та в інших освітніх закладах;

–      розвиток життєвої компетентності кожного студента як особистості і професійної компетентності як спеціаліста;

–      активне включення студентів у соціально-педагогічну діяльність разом з вихованцями центру та їх батьками;

–      науково-експериментальна робота студентів, яка спрямована на розробку ефективних форм і методів роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку;

–      розробка методичних банків конкретних видів діяльності з дітьми різних вікових категорій, спрямованих на здійснення реабілітаційних заходів та соціального захисту вихованців.

Структура діяльності педагогічного відділення:

–      навчальна діяльність студентів І-ІV курсів;

–      педагогічна практика студентів:

а) професійно-орієнтована практика у студентів І курсу;

б) соціально-педагогічна практика у студентів ІІ та ІІІ курсів;

в) переддипломна практика у студентів ІV курсу;

–      співпраця студентів з вихователями та вчителями загальноосвітньої школи в організації освітньо-виховного процесу в ХНРБЦ;

–      співпраця з учнями школи в організації та здійснення студентсько-учнівського самоврядування;

–      участь у діяльності театру «Інклюзив»;

–      участь у всіх шкільних і позашкільних творчих заходах;

–      участь у науково-пошукових і науково-практичних конференціях, які проводяться на базі ХНРБЦ.

Напрямки діяльності педагогічного відділення:

–      навчальна діяльність;

–      науково-методична діяльність;

–      науково-дослідна діяльність;

–      виховна робота;

–      охоронно-захисна діяльність.

Принципи побудови діяльності педагогічного відділення:

–      доступності освітньо-реабілітаційних послуг для всіх студентів незалежно від їх стану здоров’я;

–      створення суб’єкт-суб’єктних стосунків між студентами і викладачами;

–      забезпечення зв’язку теоретичних знань студентів з їх практичною професійною діяльністю;

–      орієнтації на найновіші наукові досягнення у галузі соціальної педагогіки вітчизняних та зарубіжних вчених;

–      організації навчально-виховного процесу на засадах педагогіки життєтворчості;

–      забезпечення умов для розвитку життєвої компетентності особистості кожного студента, формування життєво і професійно важливих цінностей, засвоєння соціальних норм моралі.

Принципи організації навчального процесу:

–      науковості;

–      наступності;

–      безперервності;

–      гуманізму;

–      демократизму.

Підготовка фахівців з напряму 0101 “Педагогічна освіта” у коледжі здійснюється науково-педагогічним колективом Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру. До педагогічного складу педагогічного відділення входять 50% викладачів, які мають вчене звання та науковий ступінь (працюють на постійній основі).

Навчальний процес на педагоігчному відділенні забезпечується кафедрами «Педагогіки», «Гуманітарної та соціально-економічної підготовки», «Природничо-наукової підготовки». 54% викладачів (що працюють на постійній основі) науково-педагогічного персоналу випускаючої кафедри мають науковий ступінь.

Метою кафедри «Педагогіки» є розробка і впровадження новітніх методів і технологій соціально-педагогічної діяльності в контексті навчальних дисциплін, які забезпечують якісну підготовку практико-орієнтованих спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за напрямами підготовки 6.01.01.06 «Соціальна педагогіка», 6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями). Логопедія».

Діяльність кафедри спрямована на вирішення наступних завдань:

1.      Чітке дотримування рекомендацій Міністерства освіти і науки щодо підвищення якості підготовки спеціалістів.

2.      Глибоке теоретичне і практичне обгрунтування цінності кожної з навчальних дисциплін для професійного становлення студентів.

3.      Залучення викладачів і студентів до участі у науково-пошуковій, експериментальній роботі в проблемно-пошуковій лабораторії ХНРБЦ.

4.      Участь викладачів і студентів у Всеукраїнських, регіональних конференціях і семінарах.

5.      Підготовка наукових статей за результатами досліджень.

6.      Системне підвищення наукового рівня викладачів шляхом індивідуальної наукової роботи на рівні підготовки дисертаційних робіт.

Кафедра забезпечує якісне викладання наступних дисциплін: вступ до спеціальності, соціальна педагогіка, педагогіка, історія педагогіки, теорія та історія соціального виховання, етика соціально-педагогічної діяльності, основи профілактики правопорушень, загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування, психодіагностика, корекційно-реабілітаційні служби, корекційнва андрогогіка, методика ігрового психотренінгу, методика проведення тренінгової роботи, соціальна психологія, методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями, історія дитячого і молодіжного руху, основи медичних знань, екокультура особистості, реабілітаційна хореографія, самовиховання і саморегуляція особистості, історія психології, основи сценарної роботи, психологія життєтворчості особистості, методика арттерапії, основи педагогічного менеджменту, основи дитячої психопатології, основи дефектології, основи соціально-правового захисту дитинства, соціально-педагогічні основи профорієнтаційної роботи, основи красномовства, основи профмайстерності, методика соціального гувернерства, народознавство та етнопедагогіка.

Випускники здатні виконувати широкий спектр професійної діяльності, зокрема, такі її види: освітню, виховну, реабілітаційну, корекційно-розвивальну, культурно-дозвільневу; виконувати різні соціальні ролі: консультанта, порадника, посередника, адвокати, помічника менеджера, аніматора.

На основі одержаних знань випускники коледжу можуть займати посади:

–         соціальний педагог-реабілітолог;

–         соціальний педагог-організатор позанавчальної виховної роботи;

–         соціальний педагог-організатор дитячого колективу;

–         соціальний педагог-аніматор;

–         соціальний педагог-гувернер;

–         дефектолог, вихователь дітей з вадами психо-фізичного розвитку;

–         логопед;

–         викладач початкових класів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Об’єктами професійної діяльності бакалаврів педагогічного відділення є:

–         заклади загальної середньої освіти різних типів;

–         загальноосвітні та спеціальні школи-інтернати;

–         навчально-реабілітаційні центри системи освіти;

–         реабілітаційні центри системи соціального забезпечення;

–         позашкільні виховні і культурно-дозвільневі заклади для дітей, підлітків та молоді;

–         дитячі притулки;

–          сім’ї.

Специфіка діяльності кафедри по забезпеченню якісної підготовки спеціалістів з вище названих напрямків професійної діяльності полягає в тому, що:

–         по-перше, студенти вивчають повний спектр психолого-педагогічних дисциплін, передбачених університетськими програмами підготовки психолого-педагогічних кадрів і паралельно вивчають цілий рід спецкурсів реабілітаційного і корекційного спрямування;

–         по-друге, якісне засвоєння теоретичних курсів забезпечується безпосередньою практичною участю студентів у різних видах педагогічної, психологічної діяльності та корекційної роботи з вихованцями навчального закладу. Вони спілкуються з дітьми і молоддю не тільки під час практики, а  і повсякденно у вільному спілкуванні, разом беруть  участь у всіх позанавчальних заходах, заходах реабілітаційно-корекційної спрямованості, у моніторинговій роботі, де набувають досвіду проводити діагностику, аналізувати одержані дані, робити висновки, брати участь у розробці та реалізації разом з вихователями та іншими спеціалістами цільових виховних програм розвитку вихованців, які мають проблеми зі здоров’ям, життєві обмеження, психологічні проблеми та ін.

Advertisements
%d блогерам подобається це: